New Reviewer

Canon - CP 1000 ka cartridge kharab nikala hai

Canon - CP 1000 ka cartridge kharab nikala hai
कनन फट परटर कटज खरब नकल ह जसम आध फट सह आ रह ह और आध फट पल आ रह ह इस समसय क समधन जलद स जलद कर फट कयर वरणस दकन स लय थ
View full review
ID
#3525136 Review #3525136 is a subjective opinion of poster.
Location
Patna, Bihar